Samoświadomość a poziomy logiczne – rzecz pozornie trudna

W DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ  przybywa interesujących warsztatów z rozwoju osobistego, dlatego też po raz kolejny prezentujemy artykuł poświęcony treningowi indywidualnemu.  

Poziomy logiczne dotyczą między innymi procesów poznawczych. Tymi właśnie chcę się tu zająć mając na myśli rozwijanie samoświadomości. Dokonywanie operacji poznawczych w sobie i na sobie prowadzi do tworzenia się wewnętrznej równowagi i siły. Ustanowienie się procesów na określonej płaszczyźnie definiuje strukturę jednych poziomów logicznych i jednocześnie przejście na inne. Z jednej strony proces ten postrzegać można jako swobodny przepływ zdarzeń, z drugiej zaś jako strukturę, zbiór punktów stałości wyznaczających wzór tworzenia się i działania poziomów logicznych w procesach poznawczych.

W zachodzącym ustawicznie poznawaniu introspektywnym tworzone są punkty stałości jako miejsca zatrzymania i przerwy, które tworzą wzorce (formy) auto-referencyjnych fiksacji w procesie samopoznania.

Odpowiedzi na pytania – „Co chcę osiągnąć w swoim życiu? Jakie kryteria są dla mnie ważne? Jaka jest dla mnie najlepsza droga do osiągnięcia sukcesu?” – dają obraz wartości, motywacji, które są ważne dla każdego człowieka, a w rezultacie ważne do spełnienia po to, aby wewnętrzne i zewnętrzne cele osoby zostały osiągnięte.

Wyróżnia się następujący zestaw poziomów logicznych, które warunkują głęboką samoświadomość:

DUCHOWOŚĆ – duchowy wymiar, który kształtuje nasze życie, świadczy o naszej egzystencji. „Dlaczego jestem tutaj?”
TOŻSAMOŚĆ – to zrozumienie samego siebie. „Jaką jestem osobą? Jakie mam wartości?”
PRZEKONANIA – to kryteria, które determinują nasze poglądy o świecie, innych ludziach, o sobie samym. „Co jest ważne dla mnie?”
MOŻLIWOŚCI – to umiejętności, strategie postępowania, zdolności używane przez nas w życiu. „Jak to robię?”
ZACHOWANIE – to działania przez nas podejmowane niezależnie od naszych możliwości. „Co robię?”
ŚRODOWISKO – to otoczenie i ludzie, których spotykamy. „Gdzie i kiedy jestem?”

Zobrazowanie swoich potrzeb daje możliwość refleksji, uświadomienia sobie i zrozumienia siebie, jaką jestem osobą.

Diagnoza ta jest punktem wyjścia do zrozumienia własnego powołania i osobistej misji. Służy identyfikacji poziomu wiedzy, umiejętności. Bada postawy, predyspozycje, źródła motywacji i satysfakcji zawodowej. Pozwala uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony, a także sprecyzować własne oczekiwania i potrzeby. Dzięki tym procesom wzrasta odpowiedzialność za sposób i jakość życia i wykonywanej pracy.

Jeśli chcemy zmienić zachowanie własne lub kogoś nam bliskiego – określmy możliwości, które wprost budują człowieka i jego środowisko. Zmiana na poziomie wyższym zawsze wywołuje zmianę na poziomie niższym.

Świadomość tych procesów umożliwia prowadzenie gry – strategii wobec otoczenia i wobec samego siebie. Strategie te mogą dotyczyć projektowania i przeprowadzania zmian, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym,  rozwiązywania problemów, kreacji i zachowań twórczych. Warto tez zdać sobie sprawę z tego, że rozpatrywanie problemu czy zdarzenia – należy przeprowadzić na wszystkich poziomach logicznych, nie tylko na kilku, lub nawet na jednym.

Tak postępując możemy być pewni, że budujemy świadomość siebie, dzięki temu działamy jako w pełni autonomiczny podmiot. Człowiek.


Autor artykułu:

Anna Marta Wilczkowska