Rzeczy znalezione

  1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt Gościa na wskazany adres.
  2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres jednego miesiąca. Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.
  3. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.