Zasady rezerwacji i anulacji

WARUNKI REZERWACJI W DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ

 1. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ, przyjmuje rezerwacje dokonane:
  A. Telefonicznie
  B. Elektronicznie w formie e-mail
  C. Osobiście
  D. On-line na stronie www.domtuiteraz.eu
  E. On-line przez pośredników jak np. Noclegi.pl, Booking.com, Hotele.pl, itp.
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 3. By kontakt z DOMEM CIEKAWYCH SPOTKAŃ mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości osób w pokoju i ilości pokoi, kontaktowego numeru telefonu Gościa oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail Gościa.
 4. O ile DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail lub SMS ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 5. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ podaje ceny w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 6. Przed wpłaceniem zadatku Gość ma obowiązek zapoznać się z regulaminem DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 7. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 8. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail /SMS rezerwującego. Zadatek nie może być  niższy niż 10% wartości rezerwacji (dotyczy: pokoje, apartament/studio)  i 30% (dotyczy: DOM III lub IV kondygnacje).
 9. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ wyznaczy termin, do którego Gość zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 10. W tytule przelewu Gość ma obowiązek podać: imię, nazwisko, termin.
 11. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ lub data wpływu gotówki do kasy DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 12. Dokonanie wpłaty za pobyt przelewem / blikiem / gotówką w części (zadatek) lub całości oznacza, iż Gość przeczytał i akceptuje regulamin obiektu (potwierdził wirtualnie bądź podpisem na karcie rezerwacyjnej w recepcji).
 13. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, a na życzenie Gościa wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.
 14. Od daty wpływu zadatku na konto DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ i Gościa.   
 15. Pozostałą kwotę za pobyt Gość wpłaca do 7 dni (dotyczy: pokoje, apartament/studio) lub 14 dni (dotyczy: DOM III lub IV kondygnacje) przed przyjazdem na konto DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ lub gotówką w recepcji. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między Gościem a DOMEM CIEKAWYCH SPOTKAŃ na pobyt wg zamówienia.
 16. Po wpłaceniu 100% Gość ma obowiązek wypełnić / potwierdzić dane na karcie meldunkowej wirtualnej lub na miejscu w recepcji.
 17. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu wg obowiązujących terminów – stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zachowa wpłacony zadatek.
 18. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości ustalonej wg aktualnie obowiązujących stawek – tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana do Gościa po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy – jest ona pomniejszana o wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ obciąży Gościa równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 19. Odmowa przez Gościa złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zachowa wpłacony zadatek.
 20. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 21. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej i/lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości deklarowanego pobytu najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu traktując tą płatność jako zadatek.
 22. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu Gościa z DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
– to rezerwacja, którą DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego Gościa zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.

** Rezerwacja gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez Gościa będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie.. W przypadku braku dojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej – hotel nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.


 1. WARUNKI ANULACJI w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ
 1. Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności (mail/SMS).
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej – niegwarantowanej (przed wpłatą) nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę  personelu DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa po wpłacie zadatku przed wpłatą całości, zadatek nie jest zwracany.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na mniej niż 14 dni (dotyczy: DOMU III lub IV kondygnacje) lub 7 dni  (dotyczy: pokoje, apartament/studio) przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – kwota wpłacona w całości pozostaje w kasie DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃDOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ może jednak zaproponować Gościowi inny termin realizacji pobytu w okresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych miejsc. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów i okresów świątecznych – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 6. Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa w pkt. 5 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ oraz możliwości dokonania zmiany. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać obiekt na straty, a postulat Gościa zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 7. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 8. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.