Regulamin

Dom Ciekawych Spotkań w Lublinie to  miejsce pełne inspiracji: na  spotkania, warsztaty i niesztampowe noclegi. Profesjonalnie i z uśmiechem: 660 768 067.

REGULAMIN DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ obowiązuje na terenie całego obiektu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Opiekunem Gościa jest pracownik DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 3. Regulamin DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ i jest integralną częścią umowy pomiędzy Gościem i obiektem.
 4. Regulamin DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ jest w ogólnodostępnym miejscu w obiekcie, w recepcji, w hallu głównym oraz na stronie internetowej https://DOMtuiteraz.eu/regulamin/.
 5. REZERWACJA I ANULACJA REZERWACJI
 6. WARUNKI REZERWACJI w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ
 1. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ, przyjmuje rezerwacje dokonane:
  A. Telefonicznie
  B. Elektronicznie w formie e-mail
  C. Osobiście
  D. On-line na stronie www.domtuiteraz.eu

         E. On-line przez pośredników jak np. Noclegi.pl, Booking.com, Hotele.pl, itp.

 • Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 • By kontakt z DOMEM CIEKAWYCH SPOTKAŃ mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości osób w pokoju i ilości pokoi, kontaktowego numeru telefonu Gościa oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail Gościa.
 • O ile  DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail lub SMS ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 • DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ podaje ceny w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 • Przed wpłaceniem zadatku Gość ma obowiązek zapoznać się z regulaminem DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 • Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 • Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail /SMS rezerwującego. Zadatek nie może być  niższy niż  10% wartości rezerwacji (dotyczy: pokoje, apartament/studio)  i 30% (dotyczy: DOM III lub IV kondygnacje).
 • DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ wyznaczy termin, do którego Gość zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 • W tytule przelewu Gość ma obowiązek podać: imię, nazwisko, termin.
 • Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ  lub data wpływu gotówki do kasy DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 • Dokonanie wpłaty za pobyt przelewem / blikiem / gotówką w części (zadatek) lub całości oznacza, iż Gość przeczytał i akceptuje regulamin obiektu (potwierdził wirtualnie bądź podpisem na karcie rezerwacyjnej w recepcji).
 • DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, a na życzenie Gościa wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.
 • Od daty wpływu zadatku na konto  DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ  rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ i Gościa.   
 • Pozostałą kwotę za pobyt Gość wpłaca do 7 dni (dotyczy: pokoje, apartament/studio) lub 14 dni (dotyczy: DOM III lub IV kondygnacje)  przed przyjazdem na konto DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ lub gotówką w recepcji.   Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między Gościem a DOMEM CIEKAWYCH SPOTKAŃ na pobyt wg zamówienia.
 • Po wpłaceniu 100% Gość ma obowiązek wypełnić / potwierdzić dane na  karcie meldunkowej wirtualnej lub na miejscu w recepcji.
 • Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu wg obowiązujących terminów – stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zachowa wpłacony zadatek.
 • DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ  ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości ustalonej wg aktualnie obowiązujących stawek  – tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana do Gościa po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy – jest ona pomniejszana o wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ obciąży Gościa równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 • Odmowa przez Gościa złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji.  DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zachowa wpłacony zadatek.
 • DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 • DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej i/lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości deklarowanego pobytu najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu traktując tą płatność jako zadatek.
 • Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu Gościa z DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
– to rezerwacja, którą DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego Gościa zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.

** Rezerwacja gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez Gościa będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie.. W przypadku braku dojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej – hotel nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.

 
2. WARUNKI ANULACJI w DOMU  CIEKAWYCH SPOTKAŃ

 1. Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności (mail/SMS).
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej – niegwarantowanej  (przed wpłatą) nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę  personelu DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa po wpłacie zadatku przed wpłatą całości, zadatek nie jest zwracany.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na  mniej niż 14 dni (dotyczy: DOMU III lub IV kondygnacje) lub 7 dni  (dotyczy: pokoje, apartament/studio) przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – kwota wpłacona w całości pozostaje w kasie DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃDOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ może jednak zaproponować Gościowi inny termin realizacji pobytu w okresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych miejsc. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów i okresów świątecznych – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 6. Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa w pkt. 5 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ oraz możliwości dokonania zmiany. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać obiekt na straty, a postulat Gościa zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 7. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 8. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.
 9. MELDUNEK i DOBA w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ
  1. Pomieszczenie mieszkalne w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ, zwane w dalszej części „pokojem”, wynajmowane jest na doby.
  1. Doba w DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego w dni powszednie, w weekendy (sobota i niedziela) kończy się o godzinie 11.
  1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest wcześniej dokonana pełna opłata za pobyt oraz wypełnienie wirtualnej karty meldunkowej w przypadku zameldowania bezkontaktowego. W przypadku zameldowania kontaktowego wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem oraz wypełnienie karty rezerwacyjnej i złożenie podpisu w obecności pracownika obiektu.
  1. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  1. Prośbę o przedłużenie doby w DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ Gość powinien zgłosić w recepcji osobiście lub telefonicznie na nr 660 768 067 najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
  1. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
  1. Przedłużenie doby w DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ wiąże się z dodatkową opłatą. Opłata za przedłużenie doby w DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  1. Wcześniejsze zameldowanie jest możliwe wyłącznie w przypadku dostępności miejsca, po wcześniejszej deklaracji Gościa o takiej potrzebie i wiąże się z jednorazową opłatą zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  1. Podczas rejestracji kontaktowej Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania takiego dokumentu, pracownik DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ ma prawo odmówić wynajmu pokoju. Do karty rejestracyjnej pracownik DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ samodzielnie wpisuje dane meldunkowe Gościa. Gość zobowiązany jest podpisać swoją kartę rejestracyjną po upewnieniu się, że zapoznał się z regulaminem  i wszystkie dane znajdujące się w niej są zgodne ze stanem rzeczywistym.
  1. Podczas rezerwacji on-line Gość zobowiązany jest do akceptacji regulaminu wirtualnie, akceptacji wirtualnej karty rejestracyjnej poprzez maila zwrotnego ze słowem potwierdzam (zawierającą link do regulaminu), co jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Gość zapoznał się i akceptuje regulamin.
  1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
  1. Osoba niezarejestrowana w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ może gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w pomieszczeniu od 8:00 do 20:00, nie dłużej jednak niż 2 godziny  i nie więcej niż 1 osoba.
  1. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Gościa na dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie następuje zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  1. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy po godzinie 10.00 w dni powszednie i po godzinie 11 w weekendy jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takich przypadkach DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ naliczy Gościom opłatę za wynajem na kolejną dobę według cennika.
  1. W przypadku opuszczenia przez Gościa DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ (przez co uznaje się brak pojawienia się Gościa w obiekcie po zameldowaniu aż do zakończenia doby hotelowej oraz brak wymeldowania z obiektu z jednoczesnym pozostawieniem rzeczy osobistych w pokoju) pobyt Gościa uznaje się za zakończony, a pokój zostaje opróżniony z rzeczy Gościa. W takim wypadku DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ odeśle pozostawione przez niego rzeczy na koszt i adres wskazany w karcie meldunkowej przez Gościa.
  1. W przypadku pozostawienia rzeczy w pokoju w sytuacji, o której mowa w pkt 15 DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ podejmuje próby kontaktu z Gościem w każdej dostępnej formie celem umożliwienia odebrania rzeczy przez Gościa.
  1. Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru. W celu odbioru pozostawionych rzeczy prosimy o kontakt z recepcją obiektu tel. 660 768 067 w godzinach 10-16.
  1. W razie niemożliwości odesłania rzeczy do Gościa, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ ma prawo do zatrzymania rzeczy.
  1. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ wyrządzając szkodę w mieniu DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
  1. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega sobie  również prawo do odmowy przyjęcia Gościa z innych powodów.
  1. W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa skutkującego np. uszkodzeniem mienia należącego do DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ,
   naruszającego porządek DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ, godność innych osób lub ich dobra osobiste, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega sobie prawo do wezwania Policji lub Straży Miejskiej. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi oraz nakazać Gościowi opuszczenie obiektu. Gość jest zobowiązany uregulować należność za pobyt, ewentualne zniszczenia oraz opuścić DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ. W razie uprzedniego uregulowania należności za pobyt Gość traci prawo do zwrotu uiszczonej kwoty za niewykorzystane doby hotelowe.
  1. Należności wynikające z usług dodatkowych wykorzystanych podczas pobytu, Gość reguluje najpóźniej w przeddzień wyjazdu.
  1. W przypadku wcześniejszego opuszczenia przez Gościa niż w terminie określonym w umowie gwarantowanej rezerwacji DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
  1. W przypadku nieprzybycia Gościa do DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
  1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu. Nie ma wtedy możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
  1. Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci oraz szkody przez nie wyrządzone odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni dzieci.
 10. USŁUGI
 • DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości, prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji lub telefoniczne pod nr 660 768 067, co umożliwi obsłudze DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ niezwłoczną reakcję.
 • DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do nieskrępowanego pobytu,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ,
  • sprzątanie pomieszczeń socjalnych i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w wynajmowanym pokoju podczas nieobecności Gościa po wcześniejszym powiadomieniu Gościa o takiej potrzebie, a w jego obecności tylko, gdy wyrazi takie życzenie.
 • Na życzenie Gościa DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • zamawianie TAXI.
 • Na życzenie Gościa DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ świadczy odpłatnie m.in. następujące usługi (wg aktualnego cennika):
  • Skanowanie, kserowanie i drukowanie dokumentów
  • Zlecenie prania
  • Przechowanie bagażu
  • Wiązki drewna do kominka
  • Późne lub wcześniejsze zakwaterowanie
  • Dodatkowy przyjazd personelu poza godzinami pracy
  • Wypożyczenie ręcznika
  • Usługi cateringowe
 • By móc korzystać  z dodatkowych usług dostępnych w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ, Gość zobowiązany jest  co najmniej dzień przed przyjazdem zgłosić swoje potrzeby  i podać do autoryzacji kartę płatniczą na kwotę nie mniejszą niż 100 złotych lub zapłacić  z góry przelewem/blikiem lub osobiście w recepcji.

VI.ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ

 1. Odpowiedzialność DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ  za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ podlega ograniczeniu jeśli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego.
 2. Gość powinien zawiadomić pracownika DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.
 4. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane w przechowanie do recepcji. Usługa przechowania jest świadczona bezpłatnie.
 5. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ  nie odpowiada za szkody, jeśli szkoda powstała:
 6. z właściwości rzeczy wniesionej (np. normalne zepsucie);
 7. wskutek siły wyższej (np. uderzenie pioruna, powódź itp.);
 8. wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.
 1. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie przedmiotów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu Gości i pracowników DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ, mają rozmiary uniemożliwiające bezpieczne ich przechowanie lub mają zbyt dużą wartość.
 2. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 3. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na balkonie, w pojeździe oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ, czy poza terenem DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 4. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z DOMEM CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 5. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przestrzeniach wspólnych: jak pokój wypoczynkowy,  jadalnia, łazienki, kuchnie (w tym lodówki).

VII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, dekoracji, elementów natury estetycznej  i urządzeń technicznych DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ  obciąży Gościa:
 4. za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN,
 5. za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
 6. za umieszczenie zwierzęcia w pokoju, kwotą 200,00 PLN,
 7. za dewastację pokoju, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży
 8. za spożywanie napojów alkoholowych w pomieszczeniach wspólnych (kuchnia, pokój wypoczynkowy, jadalnia), kwotą 500,00 PLN. Wyjątek stanowią przypadki wynajmu całego DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ na wyłączność (III lub IV kondygnacje).
 1. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 2. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ w recepcji lub telefonicznie na nr 660 768 067.
 3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 4. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien zakręcić krany, wyłączyć TV, zamknąć drzwi i  okna oraz odłożyć klucze do pokoju w wyznaczone miejsce.
 5. Znalazca przechowujący rzecz – DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy.
 6. Parkowanie pojazdów przy nieruchomościach sąsiadów jest surowo zabronione i może skutkować wezwaniem Straży Miejskiej oraz odholowaniem pojazdu na koszt Właściciela pojazdu. Pełna informacja na temat możliwości parkowania dla Gości DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ znajduje się pod adresem: https://domtuiteraz.eu/parking/.

VIII.ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt Gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres jednego miesiąca. Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.
 3. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

IX.ZASADY DOBREGO WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

 1. DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokojnego pobytu innych Gości  w obiekcie oraz dobrych relacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem  stosunków sąsiedzkich wokół obiektu.
 2. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady dobrego współżycia społecznego oraz wezwać Policję lub Straż miejską celem interwencji i narzucenia kary.

X.POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Pomieszczenia wspólne dla wszystkich Gości, czyli kuchnia, pokój wypoczynkowy, jadalnia i łazienki powinny być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i ze szczególną troską o zachowanie w tych miejscach czystości i porządku tak, aby inni Goście również mogli z nich korzystać w przyjemnej atmosferze.
 2. DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ nie ma możliwości organizowania imprez/spotkań towarzyskich. Wyjątek stanowią spotkania towarzyskie w trakcie wynajmu całego obiektu na wyłączność nie naruszające w żaden sposób zasad dobrego współżycia społecznego.
 3. DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych za wyjątkiem balkonów i tarasu oraz ogrodu. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia przyjazdu Straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 500 zł.
 4. W DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 5. Personel DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
 6. W pokojach DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itp.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach obiektu zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju (grzałki elektryczne, grzejniki, itp.). Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ oraz ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ pisemnie na adres e-mail:  biuro@domtuiteraz.eu.
 12. Ze względu na komfort wszystkich Gości, DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ nie przyjmuje zwierząt. Za naruszenie tego zapisu obowiązuje kara pieniężna w wysokości 200 zł.
 13. Parking DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ jest niestrzeżony oraz udostępniany Gościom bezpłatnie.
 14. DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ zastrzega sobie prawo kontrolnego wejścia do pokoju, w przypadku, gdy od 24 godzin nie można nawiązać kontaktu z Gościem. Do pokoju ma prawo wówczas wejść pracownik w obecności drugiej osoby.
 15. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 16.     Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ z siedzibą w Lublinie, 20-712 Lublin, ​NIP 712-161-10-31, REGON 430772913. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez DOM CIEKAWYCH SPOTKAŃ.
 17.     W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.
 18.     Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:

– firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;

– firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

– firmom świadczącym obsługę prawną;

– firmom świadczącym usługi marketingowe dla DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ.

 1.     W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej biuro@domtuiteraz.eu
 2. Spory między Gościem a DOMEM CIEKAWYCH SPOTKAŃ rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby obiektu.