Regulamin

Dom Ciekawych Spotkań w Lublinie to  miejsce pełne inspiracji: na  spotkania, warsztaty i niesztampowe noclegi. Profesjonalnie i z uśmiechem: 660 768 067.

Dom Ciekawych Spotkań

REGULAMIN

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
  1. Regulamin Domu Ciekawych Spotkań obowiązują na terenie całego obiektu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających. Rozpoczęcie pobytu w Domu Ciekawych Spotkań jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
  2. Opiekunem Gościa jest pracownik Domu Ciekawych Spotkań.
  3. Regulamin Domu Ciekawych Spotkań określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Ciekawych Spotkań i jest integralną częścią, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zaliczki lub zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  4. Regulamin Domu Ciekawych Spotkań jest dostępny w recepcji, w hallu wspólnym oraz na stronie internetowej www.domciekawychspotkan.eu.
 2. DOBA w Dom Ciekawych Spotkań
  1. Pomieszczenia mieszkalne w Domu Ciekawych Spotkań wynajmowane są na doby.
  2. Doba Domu Ciekawych Spotkań rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego w dni powszednie, w weekendy (sobota i niedziela) kończy się o godzinie 11.00.
  3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pomieszczenia, przyjmuje się, że pomieszczenie zostało wynajęte na jedną dobę.
  4. Prośbę o przedłużenie doby w Dom Ciekawych Spotkań Gość powinien zgłosić w recepcji osobiście lub telefonicznie na nr 660 768 067 najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Dom Ciekawych Spotkań może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
  5. Dom Ciekawych Spotkań zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
  6. Przedłużenie doby w Dom Ciekawych Spotkań wiąże się z dodatkową opłatą. Opłata za przedłużenie doby w Dom Ciekawych Spotkań jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  7. Wcześniejsze zameldowanie jest możliwe wyłącznie w przypadku dostępności miejsca, po wcześniejszej deklaracji Gościa o takiej potrzebie i wiąże się z jednorazową opłatą zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  8. Podczas rejestracji Gość wynajmujący pomieszczenie zobowiązany jest do okazania pracownikowi Domu Ciekawych Spotkań dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania takiego dokumentu, pracownik Domu Ciekawych Spotkań ma prawo odmówić wynajmu pomieszczenia.
 3. REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie lub osobiście w Domu Ciekawych Spotkań.
 2. Sposób rezerwacji w Domu Ciekawych Spotkań:
  POKOJE/APARTAMENT/STUDIO
  • Pobyt można zarezerwować w dowolnym momencie i  wpłacić zaliczkę w kwocie 50%. W przypadku rezygnacji z wynajmu zostanie zwrócone 90% zaliczki. Resztę kwoty należy opłacić do 7 dni przed przyjazdem. Po tym terminie kwota nie podlega zwrotowi.
  • Pobyt można zarezerwować  i opłacić w kwocie 100 % do 7 dni przed przyjazdem. W przypadku odwołania rezerwacji później, opłata nie podlega zwrotowi.
   DOM
  • Rezerwacji można dokonać w dowolnym momencie i  wpłacić zadatek w kwocie 50%. W przypadku rezygnacji z wynajmu domu zadatek nie podlega zwrotowi.  Resztę kwoty należy opłacić do 14 dni przed zameldowaniem. Po tym terminie kwota nie podlega zwrotowi.
  • Pobyt w domu można zarezerwować  i opłacić w kwocie 100 % do 14 dni przed przyjazdem. Opłata po tym terminie nie podlega zwrotowi.
 3. Jeśli zaliczka lub zadatek nie wpłynie na konto bankowe Domu Ciekawych Spotkań w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Dom Ciekawych Spotkań  zastrzega sobie prawo do sprzedaży pomieszczenia  innej osobie i anulowania rezerwacji.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zaliczki lub zadatku przed datą planowanego przyjazdu:
  • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
  • w przypadku rezerwacji przez telefon, Dom Ciekawych Spotkań wymaga złożenia rezerwacji pocztą mailową, a korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
  • Dom Ciekawych Spotkań zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej i/lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości deklarowanego pobytu najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu traktując tą płatność jako zadatek.
 5. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 6. Do karty rejestracyjnej pracownik Domu Ciekawych Spotkań samodzielnie wpisuje dane meldunkowe Gościa. Gość zobowiązany jest podpisać swoją kartę rejestracyjną po upewnieniu się, że wszystkie dane znajdujące się w niej są zgodne ze stanem rzeczywistym.
 7. Wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe lub pobyty grupowe wiąże się z pobraniem kaucji tytułem zabezpieczenia od ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez Gościa w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem zwrotnej po zdaniu pomieszczeń bez szkód.
 8. Gość nie może przekazywać pomieszczenia osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Osoba niezarejestrowana w Dom Ciekawych Spotkań może gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w pomieszczeniu od 8:00 do 20:00, nie dłużej jednak niż 2 godziny  i nie więcej niż 1 osoba.
 10. Przebywanie osób niezameldowanych w pomieszczeniu Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Gościa na dokwaterowanie mu tych osób do pomieszczenia. Dokwaterowanie następuje zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 11. Pozostanie w pomieszczeniu lub pozostawienie w nim rzeczy po godzinie 10.00 w dni powszednie i po godzinie 11.00 w weekendy jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takich przypadkach Dom Ciekawych Spotkań naliczy Gościom opłatę za wynajem na kolejną dobę według cen pełnych.
 12. W przypadku opuszczenia przez Gościa Domu Ciekawych Spotkań (przez co uznaje się brak pojawienia się Gościa w obiekcie przez dobę oraz brak jakiekolwiek kontaktu z nim) i jednocześnie braku zwolnienia przez niego pomieszczenia (przez co uznaje się pozostawienie w pomieszczeniu rzeczy i nie oddanie kluczy) uznaje się, że jego pobyt został przedłużony. Po upływie 48 godzin od wyjazdu Gościa pozostawione rzeczy podlegają utylizacji. Dom Ciekawych Spotkań obciąży Gościa kosztami w wysokości odpowiadającej poniesionym stratom. Za rzeczy pozostawione przez Gościa obiekt nie odpowiada.
 13. Dom Ciekawych Spotkań może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Dom Ciekawych Spotkań wyrządzając szkodę w mieniu Dom Ciekawych Spotkań lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Dom Ciekawych Spotkań lub innych osób przebywających w obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Domu Ciekawych Spotkań.
 14. Dom Ciekawych Spotkań zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu. 
 15. Dom Ciekawych Spotkań zastrzega sobie  również prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 16. W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek Domu Ciekawych Spotkań, godność innych osób lub ich dobra osobiste Dom Ciekawych Spotkań zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie obiektu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
 17. Dom Ciekawych Spotkań zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 18. Należności wynikające z usług dodatkowych wykorzystanych podczas pobytu, Gość reguluje najpóźniej w przeddzień wyjazdu.
 19. W przypadku wcześniejszego opuszczenia przez Gościa Domu Ciekawych Spotkań w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
 20. W przypadku nieprzybycia Gościa do Domu Ciekawych Spotkań w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 21. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Dom Ciekawych Spotkań może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu. Nie ma wtedy możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.

3. USŁUGI

 1. Dom Ciekawych Spotkań świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji lub telefonicznie, co umożliwi obsłudze Dom Ciekawych Spotkań niezwłoczną reakcję.
 2. Na życzenie Gościa Dom Ciekawych Spotkań świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • zamawianie TAXI.
 3. Na życzenie Gościa Dom Ciekawych Spotkań świadczy odpłatnie m.in. następujące usługi (wg aktualnego cennika):
  • Skanowanie, kserowanie i drukowanie dokumentów
  • Zlecenie prania
  • Przechowanie bagażu
  • Wiązki drewna do kominka
  • Późne lub wcześniejsze zakwaterowanie
  • Dodatkowy przyjazd personelu poza godzinami pracy
  • Wypożyczenie ręcznika
  • Usługi cateringowe (dla grup powyżej 10 osób)

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ

 1. Dom Ciekawych Spotkań wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 2. Dom Ciekawych Spotkań ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do nieskrępowanego pobytu,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Dom Ciekawych Spotkań,
  • sprzątanie pomieszczeń socjalnych i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w wynajmowanym pomieszczeniu podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie.
 3. Dom Ciekawych Spotkań nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży rzeczy osobistych lub pieniędzy, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo innych przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 4. Dom Ciekawych Spotkań nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Dom Ciekawych Spotkań, czy poza terenem Domu Ciekawych Spotkań.
 5. Dom Ciekawych Spotkań nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Dom Ciekawych Spotkań, czy poza terenem Domu Ciekawych Spotkań.
 6. Właściciel Domu Ciekawych Spotkań nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.) w trakcie pobytu Gości.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Osoby nieletnie lub małoletnie muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych, które odpowiadają za zachowanie dzieci oraz poczynione przez nie szkody.
 2. Gość Domu Ciekawych Spotkań ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Dom Ciekawych Spotkań, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pomieszczeniu, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika Domu Ciekawych Spotkań.
 4. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pomieszczenie powinien każdorazowo zamknąć okno oraz zamknąć drzwi.
 5. Goście Domu Ciekawych Spotkań ponoszą odpowiedzialność za powierzone im klucze. W przypadku utraty kluczy Dom Ciekawych Spotkań pobierze karę w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem.

7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Dom Ciekawych Spotkań nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pomieszczeniach.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pomieszczeniu przez wyjeżdżającego Gościa są odsyłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany poprzez zamówienia kuriera przez Gościa. W przypadku braku otrzymania takiej dyspozycji w przeciągu 48 godzin od opuszczenia Dom Ciekawych Spotkań, rzeczy te podlegają utylizacji. Artykuły spożywcze nie są przechowywane.

8. CISZA NOCNA *

 1. Domu Ciekawych Spotkań w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokojnego pobytu innych osób.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Domu Ciekawych Spotkań nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Dom Ciekawych Spotkań może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Pomieszczenia wspólne dla wszystkich Gości, czyli kuchnia, salon, jadalnia i łazienki powinny być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i ze szczególną troską o zachowanie w tych miejscach czystości i porządku tak, aby inni Goście również mogli z nich korzystać w przyjemnej atmosferze.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pomieszczeniu używania żelazek, grzałek i innych elektrycznych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pomieszczenia.
 3. Dom Ciekawych Spotkań zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie poprzez wystawianie faktury.
 4. Domu Ciekawych Spotkań nie akceptujemy pobytu zwierząt.
 5. Domu Ciekawych Spotkań obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pomieszczenia. W przypadku uruchomienia przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
 6. Domu Ciekawych Spotkań obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Dom Ciekawych Spotkań bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Domu Ciekawych Spotkań.
 7. Personel Domu Ciekawych Spotkań ma prawo do sprawdzenia pomieszczenia gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
 8. W pomieszczeniach Domu Ciekawych Spotkań nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 9. Dom Ciekawych Spotkań przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 10. Dom Ciekawych Spotkań zastrzega sobie prawo pobrania środków z karty płatniczej w wysokości oszacowanej komisyjnie  jako równorzędnej do wyrządzonej szkody.
 11. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Dom Ciekawych Spotkań dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Domu Ciekawych Spotkań. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 12. Zakazuje się prowadzenia na terenie Dom Ciekawych Spotkań akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 13. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Domu Ciekawych Spotkań, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Domu Ciekawych Spotkań.
 14. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pomieszczeniach Domu Ciekawych Spotkań oraz ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Domu Ciekawych Spotkań pisemnie na adres email:  biuro@domciekawychspotkan.eu.
 16. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem Dom Ciekawych Spotkań jest sąd właściwy dla siedziby Dom Ciekawych Spotkań

*W przypadku  wynajmu całego obiektu (3 lub 4 kondygnacje) cisza nocna nie obowiązuje wewnątrz obiektu, w dalszym ciągu obowiązuje jednak na terenie wokół obiektu: tarasy, ogród, dziedziniec, ulica.